Pro firmy
kosik

1. Úvodní ustanovení

1.1 Před použitím Portálu je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.“. Používání tohoto Portálu znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Portál používat.

1.2 Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají následující význam:

 • „ČD“ znamená České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15, Česká republika, IČ: 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039.
 • „Portál“ znamená soubor internetových stránek, aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.cd.cz, m.cd.cz a mobilní aplikaci Můj vlak.
 • „Uživatel“ znamená subjekt, který přistupuje k stránkám Portálu, využívá tyto stránky či využívá aplikace či služby Portálu.
 • „Registrace“ znamená registraci vybraných osobních údajů Uživatele v systému Portálu, důvodem registrace jsou legislativní požadavky pro poskytování některých aplikací a služeb Portálu či cílený záměr ČD umožnit přístup k některým částem či službám Portálu pouze registrovaným Uživatelům.
 • „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.

1.3 Vlastníkem Portálu jsou ČD. Obsah Portálu a jeho grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Portálu.

2. Využívání Portálu a Registrace údajů Uživatele

2.1 Portál je určen především pro rychlé získání informací, přehledu o službách, nabídkách, poslání a činnosti ČD Uživatelem. Dále je pak určen k uveřejňování informací pro klienty ČD a dalším účelům, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání mezi klientem a ČD.

2.2 Jakékoliv užití Portálu či informací z Portálu získaných nebo jejich libovolné části jiné než uvedené v odstavci 2.1, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno.

2.3 Užitím Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Portál užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy.

2.4 Při užívání Portálu je Uživatel povinen jednat tak, aby ČD nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.5 Poskytování některých aplikací a služeb Portálu či dostupnost některých částí Portálu může být vázána a podmíněna Registrací Uživatele prostřednictvím Portálu. Na nutnost Registrace je Uživatel upozorněn v příslušné části Portálu nebo u příslušné aplikace či služby Portálu. Registrace údajů Uživatelem je dobrovolná.

2.6 Klíčovými údaji pro přístup Uživatele k těm částem Portálu, které vyžadují provedení Registrace, jsou emailová adresa a heslo.

2.7 Užíváním Portálu se Uživatel zejména zavazuje, že:

 • Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Portálu či do zabezpečení Portálu
 • Nebude zasílat Portálu nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Portálu rozesílat
 • Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Portálu, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů
 • Bude při Registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje aktualizovat
 • Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Portálu (viz 2.6).

2.8 Registraci provádí Uživatel prostřednictvím Portálu. Při Registraci zadá Uživatel následující základní registrační údaje:

 • Jméno (povinný údaj)
 • Příjmení (povinný údaj)
 • E-mailová adresa (povinný údaj)
 • Heslo (povinný údaj)
 • Číslo mobilního telefonu
 • Pracovní zařazení (např. student, zaměstnanec)
 • Potvrzení o seznámení se s podmínkami Ochrany osobních údajů (povinný údaj)
 • Souhlas se zasíláním obchodního sdělení

2.9 Tyto základní údaje jsou v závislosti na volbě služeb a aplikací Portálu Uživatelem rozšířeny o další údaje:

 • Číslo průkazu
 • Číslo registrované In Karty s EP
 • Platnost In Karty s EP
 • Název obchodní společnosti (povinný údaj)
 • Adresa obchodní společnosti (Ulice + číslo popisné, Obec, PSČ) (povinný údaj)
 • Telefon obchodní společnosti
 • Kalendářní dny (Po - Ne) nebo týdenní informace o výlukách (povinný údaj)
 • Kraj (povinný údaj) pro informace o výlukách
 • Železniční trať dle jízdního řádu pro informace o výlukách
 • Relace pro spojení (odkud, kam, přes, čas, odjezd/příjezd) pro informace o výlukách
 • Oblíbené kraje pro informace o výlukách

2.10 Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit svou Registraci. Ukončení je možné provést prostřednictvím Portálu.

2.11 ČD jsou oprávněny ukončit Registraci Uživatele v případě, že užití Portálu Uživatelem je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. Dále jsou ČD oprávněny ukončit Registraci Uživatele, který se nepřihlásil k Portálu v období delším než 12 měsíců. O ukončení Registrace z výše uvedených důvodů nejsou ČD povinny Uživatele informovat.

3. Bezpečnostní politika Portálu

3.1 Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, který využívá pro návštěvu Portálu, včetně software a dat uložených v tomto počítači, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Portálu ve vztahu k Portálu činí.

3.2 ČD vyvíjejí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena na Portál či přenášena z Portálu na zařízení Uživatele. ČD však nenesou žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při přenosu na Portál či při přenosu z Portálu směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro ČD provoz Portálu zajišťují.

3.3 V případě, že Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat o svém zjištění ČD.

3.4 Pokud Uživatel vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou mu tato sdělení zasílána na jeho e-mailovou adresu.

3.5 Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel provést kdykoliv, a to prostřednictvím Portálu.

4. Odpovědnost ČD

4.1 Portál je veřejně dostupný prostřednictvím sítě Internet, ČD za jeho dostupnost Uživateli na jeho zařízeních neodpovídají.

4.2 Portál nabízí Uživatelům řadu aplikací a služeb, které závisejí na potřebách a záměrech ČD. Uživatel nemá na zpřístupnění aplikací a služeb právní nárok. ČD si vyhrazují právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby Portálu nebo dostupnost Portálu jako celku.

4.3 ČD si kladou za cíl, aby Portál obsahoval pouze aktuální a přesné informace. S ohledem na účast třetích stran při aktualizaci obsahu, technické vazby a časové možnosti aktualizace Portálu, a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že Portál může obsahovat i historické informace, nemohou ČD plnou aktuálnost a přesnost informací na Portálu plně zaručit. Proto by Uživatel neměl spoléhat na Portál jako na výlučný a jediný informační zdroj. Je v zájmu Uživatele, aby informace získané z Portálu dále porovnal a konfrontoval s informacemi získanými ze zdrojů jiných. ČD neodpovídají za jakékoli dopady a důsledky vzniklé z užití informací získaných z Portálu způsobené např. neaktuálností či neúplností zveřejněných informací.

4.4 ČD neodpovídají za obsah Portálu, pokud byl na Portál umístěn třetí osobou bez vědomí ČD, v rozporu s těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy. Takovýto obsah nebo obsah z jakéhokoliv jiného důvodu závadný, jsou ČD oprávněny z Portálu kdykoliv odstranit.

4.5 ČD neodpovídají za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z Portálu, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

4.6 ČD neodpovídají za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Portálu.

5. Cookies

5.1 Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i Portál používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například ČD sleduje celkový počet návštěvníků na Portálu.

5.2 Pokud Uživatel nechce cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce Portálu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Provoz Portálu se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

6.2 ČD si vyhrazují právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Portál i po změně Podmínek, považují ČD tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.12.2016.

Hvězdička * u položek ve formulářích znamená povinné pole, které musí být pro další postup vyplněno. Ve většině formulářů je prováděna kontrola správného vyplnění s případným upozorněním na chyby.