nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Podmínky pro vydávání a používání In Karty

Platnost od 25. 1. 2023

Co je to In Karta a Karta IDS?

In karta je průkaz ČD, který slouží jako nosič zákaznických aplikací, jízdních dokladů, bonusových programů ČD a smluvních partnerů a elektronické peněženky a lze si ji pořídit nejdříve dva měsíce před požadovaným prvním dnem platnosti. 

In Karta může sloužit jako nosič elektronických peněz, tzv. elektronická peněženka (neplatí pro In Kartu v mobilním telefonu).

Kartou IDS je čipová karta jiného subjektu, která byla aktivována/registrována na ČD a je nositelem zákaznických aplikací ČD, jízdních a souvisejících cestovních dokladů a v případě vyhlášení i elektronické peněženky, které lze použít k úhradám na ČD.

Důležité upozornění

Po podání žádosti o vydání In Karty a zaplacení zvolené aplikace obdržíte předběžnou In Kartu, nebo potvrzení o přijetí žádosti, kde bude mimo jiné uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození a číslo In Karty (kterou obdržíte po vyrobení). Předběžná In Karta, nebo potvrzení o přijetí žádosti platí do doby, než obdržíte vaši čipovou In Kartu, nejdéle však do data, uvedeném na předběžné In Kartě, nebo potvrzení o přijetí žádosti. Předběžná In Karta slouží k prokazování nároku na zvolenou vnitrostátní slevu.

Předběžnou In Kartu nebo potvrzení o přijetí žádosti pečlivě uschovejte. Za ztracenou, poškozenou či nečitelnou předběžnou In Kartu nebo předběžnou traťovou jízdenku se do doby vydání In Karty náhrada neposkytuje a nelze ani vystavit její duplikát. Ve lhůtě uvedené na předběžné In Kartě (potvrzení o přijetí žádosti) se dostavte do vámi určené železniční stanice k převzetí In Karty. Při převzetí si zkontrolujte, zda souhlasí vaše fotografie, jméno, příjmení, datum narození a platnost In Karty deset let od prvního dne platnosti.

S hotovou In Kartou obdržíte potvrzení s jejími identifikačními údaji a heslo, které slouží k bezpečnému přístupu k informacím týkajícím se vaší In Karty. Po přihlášení na adrese www.cd.cz si můžete své heslo změnit. Změnu hesla lze rovněž provést na pokladní přepážce ČD.

Co dělat při ztrátě In Karty?

In Kartu můžete zablokovat na kterékoliv pokladní přepážce ČD, na internetové adrese https://www.cd.cz/profil-uzivatele/spravce-inkaret/neregistrovany/ nebo telefonicky na zákaznické lince 221 111 122. Pro telefonické zablokování In Karty a pro přihlášení na web je nutno zadat, resp. nahlásit operátorovi, své osobní údaje, číslo In Karty a výše zmiňované heslo. Bez uvedení platného hesla není blokace In Karty možná. Blokace In Karty bude provedena bez poplatku po ověření vašich osobních údajů. O duplikát In Karty lze požádat osobně u pokladní přepážky ČD nebo v e-shopu ČD. Za vystavení duplikátu In Karty nebo odblokování In Karty se účtuje poplatek dle tarifu ČD.

Smluvní vztah držitele In Karty a ČD

Smluvní vztah mezi ČD jako vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem převzetí In Karty, nebo prvním dnem platnosti předběžné In Karty se zvolenou aplikací dle tarifu ČD. Smluvní vztah končí nejpozději uplynutím 6 měsíců ode dne konce platnosti In Karty, pokud v této lhůtě nezažádáte o novou kartu.

V případě, že na In Kartu bude vložen elektronický peněžní prostředek, podepsaná „Žádost/Smlouva o vydání a používání In Karty“ se mění ve „Smlouvu o používání elektronického peněžního prostředku“, která je účinná vložením peněžních prostředků a řídí se „Obchodními podmínkami pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické předplatné a podmínky uznávání elektronických peněžních prostředků na bezkontaktních čipových kartách jiných subjektů“ (VOP). V případě In Karty použité jako elektronická peněženka, na které není zůstatek peněžních prostředků, smluvní vztah končí nejpozději uplynutím 6 měsíců ode dne konce platnosti In Karty, pokud v této lhůtě nezažádáte o novou kartu. Je-li na In Kartě použité jako elektronická peněženka zůstatek peněžních prostředků i po uplynutí platnosti In Karty, končí smluvní vztah nejpozději dnem, kdy je na In Kartě nulový zůstatek elektronického předplatného, nejdéle však uplynutím 4 let ode dne konce platnosti In Karty nebo její blokace. V případě rozporů ohledně délky smluvního vztahu mají VOP přednost. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z „Žádosti/Smlouvy o vydání a používání In Karty“, stejně jako vztahy vzniklé ze „Smlouvy o používání elektronického peněžního prostředku“ mezi vydavatelem a držitelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Informace a kontakty

Zákaznická linka 221 111 122, www.cd.cz/inkarta.

Použití In Karty ve vnitrostátní přepravě ČD se řídí podmínkami vyhlášenými v platném Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel.

Použití In Karty/RAILPLUS v mezinárodní přepravě se řídí podmínkami vyhlášenými v platných Tarifních a přepravních podmínkách Českých drah pro mezinárodní přepravu.

Použití In Karty jako elektronické peněženky se řídí Obchodními podmínkami pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku a podmínky uznávání elektronických peněžních prostředků na bezkontaktních čipových kartách jiných subjektů.
 


Úvod Čím se řídíme