nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Pravidla věrnostního programu ČD Body

Platnost od 1. 5. 2023

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obsahem dokumentu jsou pravidla věrnostního programu ČD Body (dále jen „program ČD Body“), jehož provozovatelem je společnost České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1221/12, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8039 (dále jen „ČD“), a který je určen pro zákazníky eshopu ČD, uživatele aplikace Můj vlak a Vlakem na výlet.
1.2. Cílem programu ČD Body je zvýšení kvality v oblasti poskytování služeb společnosti ČD a poskytnutí odměny věrným zákazníkům ČD.
1.3. Společnost ČD je oprávněna vytvářet pro členy programu ČD Body speciální akce, o kterých budou členové informováni. Pravidla těchto speciálních akcí budou zveřejňována na internetových stránkách www.cd.cz/cdbody.
1.4. Členství v programu ČD Body vzniká registrací po přihlášení na internetové adrese www.cd.cz a následnou aktivací programu ČD Body (vyplněním přihlášky), potvrzením o seznámení se s podmínkami Ochrany osobních údajů a souhlasem se zpracováním osobních údajů a s Pravidly věrnostního programu ČD Body (dále jen „Pravidla“).
1.5. Přístup k programu ČD Body je přes webové rozhraní www.cd.cz a aplikaci Můj vlak.
1.6. Účast v programu ČD Body je dobrovolná.
1.7. Program ČD Body je určen pouze pro fyzické osoby starší 15 let. Členství není dovoleno právnickým osobám. Věrnostní body nezíská zákazník, který využívá výhod korporátního eshopu ČD.
1.8. Předmětem programu ČD Body jsou body získané za nákupy v eshopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak a za aktivní používání mobilní aplikace Vlakem na výlet, které nejsou směnitelné za peníze ani jiné než společností ČD nabízené benefity.
1.9. Body se přičítají na účet zákazníka, který je přihlášen v eshopu ČD a jsou nepřevoditelné. Body se přičítají pouze zákazníkovi, který nakupuje na eshopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak jako přihlášený uživatel a při aktivním používání mobilní aplikace Vlakem na výlet.
1.10. V případě zániku členství v programu ČD Body nebo zrušením registrace v eshop ČD zanikají zákazníkovi všechny body na jeho věrnostním účtu

2. Trvání programu ČD Body

2.1. Trvání programu ČD Body není časově omezeno. Společnost ČD si však vyhrazuje právo kdykoli program ČD Body ukončit (viz čl. 8., bod 8.4.).

3. Podmínky účasti

3.1. Program ČD Body mohou využívat pouze zákazníci registrovaní na eshopu ČD provozovaném na internetové adrese www.cd.cz, kteří si aktivují program ČD Body a udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů

4. Získávání bodů

4.1. Zákazník může sbírat body za každý nákup vnitrostátního i mezinárodního jízdního dokladu včetně vnitrostátních a mezinárodních rezervací uskutečněný dle odst. 4.2. – 4.5.na eshopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak, anebo aktivním používáním mobilní aplikace Vlakem na výlet.
4.2. V případě vnitrostátních jízdních dokladů včetně vnitrostátních a mezinárodních rezervací zákazník získá automaticky za každých utracených 10 Kč 1 bod.
4.3. Typy vnitrostátních dokladů, za které obdrží zákazník body v poměru 10 Kč = 1 bod:
4.3.1. IN 50 pro důchodce
4.3.2. Při platbě za aplikace IN 100, IN 50, IN 25 a za traťové jízdenky ve všech variantách získá cestující 1 bod za každých zaplacených 10 Kč, nejvýše však 400 bodů. 
4.3.3. Skupinová jízdenka,
4.3.4. Doplatek do 1. třídy (jednorázový, časový),
4.3.5. Jednosměrná jízdenka včetně všech kombinovaných slev,
4.3.6. Jízdenka s globální cenou,
4.3.7. Místenka, místenka SC, místenka railjet Business,
4.3.8. Flexi základní jízdenka, Flexi zvýhodněná jízdenka a Vázaná jízdenka,
4.3.9. Celodenní jízdenka,
4.3.10. Celodenní jízdenka region (ve všech variantách),
4.3.11. Skupinová víkendová jízdenka,
4.3.12. Skupinová víkendová jízdenka region (ve všech variantách).
4.4. V případě mezinárodních jízdních dokladů bez mezinárodních rezervací:
4.4.1. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu do 50 km včetně zákazník získá 5 b (pouze cesty z nebo do ČR).
4.4.2. Při zakoupení mezinárodního jízdního dokladu v kilometrickém pásmu od 51 km více zákazník získá 20 b (pouze cesty z nebo do ČR).
4.4.3. Při zakoupení mezinárodní jízdenky s globální cenou včetně nabídky SparNight zákazník získá 20 b.
4.5. Za zakoupení lůžkového/lehátkového příplatku bude zákazníkovi připsáno 10 b.
4.6. Zákazníkovi se nepřipíší body v případě následujících uskutečněných nákupů:
4.6.1. při nákupu jízdenky, která není dle tarifu ČD,
4.6.2. při nákupu parkovacího voucheru,
4.6.3. při uplatnění poukázky na přepravu,
4.6.4. při platbě ceny za přepravu zavazadel, přepravného pro psa, rezervace místa jen pro jízdní kolo v případě zakoupení jízdenky s nástupní i cílovou stanicí na území jiného státu, než České republiky,
4.6.5. při nabití účtu elektronické peněženky EPIK a účtu ČD Kredit
4.6.6. v případě, že se nákup jízdenky nepodaří z jakéhokoliv důvodu uskutečnit,
4.6.7. při úhradě dokladů věrnostními body, a to ani z doplatku zaplaceného u partnerů programu,
4.6.8. při úhradě poplatku za duplikát In Karty,
4.6.9  při platbě za doklady IDS (integrovaný dopravní systém) a One Ticket, neboli SJT (systém jednotného tarifu),
4.6.10. za nákup Dárkového voucheru
4.6.11. při platbě za aplikaci IN Business
4.6.12. sbírání bodů není umožněno držitelům Železniční průkazky.
4.7. Získané body jsou zákazníkovi načítány na jeho věrnostní účet ihned po provedení platby. Body lze uplatnit až po uplynutí prvního dne platnosti jízdního dokladu, za jehož zakoupení zákazník body získal. Zákazník v rámci programu ČD Body disponuje dvěma účty.
4.7.1. Účtem s celkovým zůstatkem bodů, na kterém je uveden celkový počet bodů, které zákazník svými nákupy již získal, tj. zde jsou uvedeny i body, které ještě nejsou k dispozici k uplatnění (jízdní doklad, za který byly body přičteny, ještě není po prvním dni platnosti). V rámci věrnostního účtu se zákazníkovi zobrazuje jako Aktuální zůstatek.
4.7.2. Disponibilním účtem, na kterém jsou pouze body, které již může zákazník použít. V rámci věrnostního účtu se zákazníkovi zobrazuje jako Disponibilní body.
4.8. Platnost každého bodu je 24 měsíců ode dne, kdy jej zákazník může poprvé uplatnit. Body starší 24 měsíců jsou z účtu automaticky vymazány. Smazané body nelze následně využít.
4.8.1. Body, které expirují, může člen věrnostního programu sledovat ve svém profilu, pole „Spravovat mé služby“.

5. Uplatnění bodů

5.1. Zákazník může uplatnit body na eshopu ČD a v aplikaci Můj vlak.
5.2. Zákazník si může na základě svých nasbíraných bodů vybrat produkt Českých drah, který je vždy se 100% slevou nebo produkt partnera a na tento uplatnit příslušnou slevu (dále též „benefit“). Zbývající část ceny benefitu zákazník vždy musí uhradit standardní platební metodou přímo u partnera benefitu. Za tento doplatek nejsou zákazníkovi přičteny body.
5.3. V jednom nákupu může zákazník uplatnit vždy pouze jeden benefit. Benefity nelze kombinovat.
5.4. Zákazník může ČD body uhradit pouze jízdenku, u které se přepravní cesta neliší při jízdě oklikou o více než 30 % od cesty nejkratším směrem. U jízdného, jehož součástí je i protisměrná jízda, lze uhradit výše uvedenými způsoby jízdenku, kde kratší úsek netvoří více než 30 % úseku delšího.
5.5. Přehled benefitů včetně bodového ohodnocení www.cd.cz/cdbody.

6. Storno podmínky a vliv uplatnění práva z přepravní smlouvy na stav bodového účtu

6.1. Z hlediska poskytnutých benefitů nelze stornovat voucher vydaný na základě uplatnění ČD bodů. V případě, že jej zákazník v dané době nevyužije, voucher propadá bez náhrady.
6.2. V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy z jízdního dokladu zakoupeného v plné výši standardní platební metodou (platební karta), lze žádost uplatnit pouze v eshopu ČD. Podáním žádosti o návratek jízdního dokladu (příp. jeho části) dojde k odečtení bodů (příp. části bodů) získaných za zaplacení tohoto jízdního dokladu, a to v rozsahu specifikovaném v bodech 6.3. a 6.4. V případě následného nepřiznání návratku ze strany společnosti ČD, budou zákazníkovi tyto odebrané body znovu zpět přičteny na jeho věrnostní účet.
6.3. Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodů na straně cestujícího.
6.3.1. V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu na straně cestujícího budou při podání žádosti odečteny všechny body, získané za zakoupený jízdní doklad. Po kladném vyřízení uplatněného práva zůstanou body odečteny, a to i v případě, bude-li srážka rovna nebo vyšší než uznaná částka a návratek bude roven 0. V případě zamítnutí žádosti budou body vráceny zpět na věrnostní účet cestujícího.
6.3.2. Pokud byla jízdenka hrazena věrnostními body, všechny uplatněné body se vrací při vrácení zcela nevyužitého dokladu do 15 minut před začátkem platnosti dokladu. V ostatních případech činí srážka 100 % uplatněných věrnostních bodů.
6.3.3. V případě pořízení síťové jízdenky za věrnostní body se v případě nákupu mimo vyhledávač spojení vrací plný počet bodů při uplatnění práva z přepravní smlouvy do 23:59 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti, v případě nákupu mimo vyhledávač spojení se vrací 50 ČD Bodů při vrácení do 8:00 hodin prvního dne platnosti. V případě zakoupení dokladu přes vyhledávač spojení se vrací všechny body do 15 minut před začátkem platnosti dokladu (i po 8:00 hodině).
6.3.4. V případě pořízení místenky za věrnostní body se vrací plný počet bodů při uplatnění práva z přepravní smlouvy do 15 minut před začátkem platnosti dokladu.
6.3.5. V případě pořízení aplikace na In Kartě a doplatku do 1. třídy hrazené věrnostními body činí srážka 10 % ČD Bodů při vrácení nejpozději do 23:59 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti aplikace. V případě, že se jedná o žádost o In Kartu a karta je ve výrobě nebo je vyrobena, je srážka 50 ČD Bodů. O
6.4. Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodů, které nejsou na straně cestujícího
6.4.1. V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodu, který není na straně cestujícího, budou odečteny všechny body, získané za zakoupený jízdní doklad. Po kladném vyřízení uplatněného práva zůstanou body odečteny, v případě částečného návratku budou vráceny body za projetou trať, v případě zamítnutí budou body vráceny zpět na věrnostní účet cestujícího.
6.4.2. Pokud byl doklad hrazen věrnostními body, uplatněné body se vrací při úplném i částečném nevyužití jízdního dokladu v plné výši.

7. Odebrání bodů

Zákazníkovi budou odebrány získané body v následujících případech:
7.1. Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
7.2. Body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena.
7.3. Zákazník zneužil mechanismus a výhody programu ČD Body.
7.4. Zákazník jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy.

8. Ukončení členství v programu ČD Body

Společnost ČD si vyhrazuje právo ukončit členství zákazníka v programu ČD Body, jestliže zákazník zneužil mechanismu programu nebo jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Členství v programu ČD Body a všechna práva s členstvím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena programu ČD Body, a proto nemohou být předmětem dědického práva. Členství rovněž zaniká z pozbytím podmínek účasti uvedených v čl. 3, bod 3.1. těchto Pravidel. V okamžiku zániku členství v programu ČD Body veškeré nevyužité body bez náhrady propadají.
9.2. Společnost ČD si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Pravidla, jakožto i samotné benefity včetně počtu dosažených bodů a výše procentních slev. O těchto změnách budou zákazníci vždy informováni na webových stránkách www.cd.cz/cdbody. V případě, že bude u některého benefitu v budoucnu uplatněn nižší počet bodů, zákazník nemá nárok na kompenzaci, pokud již benefit čerpal dle aktuálně platných Pravidel.
9.3. Společnost ČD připravila program ČD Body s dlouhodobým záměrem. Společnost ČD si však vyhrazuje právo program ČD Body kdykoli ukončit. Datum ukončení programu ČD Body bude zveřejněno na webových stránkách www.cd.cz/cdbody, a to minimálně dva měsíce předem. Po datu ukončení programu ČD Body nebudou dále body přidělovány. Za body nasbírané do data ukončení programu ČD Body bude možné získat benefity dle posledního účinného znění Pravidel nejpozději do 90 dnů od data ukončení programu ČD Body.


Úvod Čím se řídíme