nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky e-shop ČD k programu "ČD Firmám"

Platnost od 24. 6. 2022

společnosti České dráhy, a.s.
se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15
identifikační číslo: 70994226
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8039
pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
https://www.cd.cz/eshop

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti České dráhy, a. s., IČO: 70994226, (dále jen „ČD“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi ČD na straně jedné a podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) na straně druhé, které vznikají v souvislosti se založením a užíváním uživatelského účtu zákazníka (čl. 2 obchodních podmínek).
Obchodní podmínky rovněž upravují některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené podle ust. § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o přepravě“) uzavírané mezi ČD na straně jedné a fyzickou osobou (dále jen „cestující“) na straně druhé (ustanovení Smluvních a přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu tím nejsou dotčena a mají před obchodními podmínkami přednost).
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb ČD prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „e-shop ČD“) a vystavováním jízdních dokladů zakoupených prostřednictvím e-shopu ČD. E-shop ČD je provozován na internetové adrese https://www.cd.cz/eshop/ prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky ČD umístěné na internetové adrese https://www.cd.cz/eshop/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
1.5. Znění obchodních podmínek mohou ČD jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé zákazníkovi nebo cestujícímu po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Jízdním dokladem zakoupeným prostřednictvím e-shopu ČD je doklad eTiket (jízdenka, místenka, jízdenka s místenkou, lůžkový a lehátkový příplatek, přepravné za psa, dovozné za zavazadlo, průkaz na slevu jízdného).
1.7. Pro použití jízdních dokladů zakoupených prostřednictvím e-shopu ČD platí:
a) Smluvní a přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen SPPO)
b) Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel 
(dále jen tarif TR 10)
c) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
d) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících (CIV)
e) Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob (GCC-CIV/PRR)
f) Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro NRT (SCIC-NRT)
g) Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ)
1.8. Specifika spojená s nákupem jízdních dokladů prostřednictvím e-shopu ČD, jejich použitím a uplatněním práva z přepravní smlouvy jsou popsána také v Pravidlech pro nákup v e-shopu ČD, s nimiž je zákazník povinen během každého nákupního procesu vyjádřit souhlas.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Zákazník, který žádá o registraci firmy v e-shopu ČD (založení uživatelského účtu), musí být fyzickou osobou podnikající:
a) na základě živnostenského oprávnění, nebo
b) na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a zapsanou v příslušné veřejně přístupné evidenci, nebo
c) osobou provozující zemědělskou výrobu zapsanou do veřejně přístupné evidence podle zvláštního předpisu, nebo
d) právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, nebo
e) právnickou osobou oprávněnou podnikat na základě zvláštního zákona, a to po dobu minimálně 24 měsíců před podáním žádosti o registraci. Zákazník je oprávněn používat uživatelský účet pouze po dobu, po kterou splňuje podmínky podle tohoto bodu.
Používat uživatelský účet je možné pouze v souvislosti s podnikatelskou činností zákazníka nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka.
2.2 O zřízení uživatelského účtu je oprávněn požádat zákazník nebo k tomu zákazníkem pověřený zaměstnanec zákazníka.
2.3 Splnění podmínek podle bodu 2.1 se nevyžaduje, pokud o zřízení uživatelského účtu žádá orgán státní správy, organizační složka státu nebo jednotka územní samosprávy, a to prostřednictvím příslušného vedoucího pracovníka.
2.4 Registrace firmy (zřízení uživatelského účtu) probíhá ve dvou stupních. Nejprve zákazník provede registraci na fyzickou osobu. Po úspěšné registraci může zákazník ve svém uživatelském profilu zadat firemní údaje a“ zažádat o zřízení uživatelského účtu.
2.5 Zákazník je povinen vyplnit následující údaje: jméno a příjmení/obchodní firmu, sídlo zákazníka, e-mail, fakturační email (bylo-li požádáno o platby na fakturu) telefonní číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČO (bylo-li přiděleno), DIČO/RČ (bylo-li požádáno o platby na fakturu), souhlas s obchodními podmínkami ČD, podmínkami pro registraci a potvrzení o seznámení s podmínkami Ochrany osobních údajů. Odesláním registračního formuláře zákazník souhlasí s podmínkami registrace, zavazuje se je dodržovat a v případě jejich porušení nést následky takového porušení, včetně povinnosti uhradit případné sankce či škody způsobené porušením podmínek registrace. Po obdržení registračního formuláře ČD prověří, zda zákazník splňuje podmínky pro zřízení uživatelského účtu a jeho zřízení potvrdí/nepotvrdí. Spolu s potvrzením registrace je zákazníkovi potvrzeno jeho uživatelské jméno.
2.6 Zákazník je povinen mít pro zpracování veškerých osobních údajů, které poskytne ČD o třetích osobách platný právní titul, a zároveň je povinen informovat subjekty těchto údajů o tom, že jejich osobní údaje jsou předávány ČD ke zpracování pro účely kontaktu se zákazníkem nebo poskytnutí služeb těmto třetím osobám ČD a že subjekty údajů informoval o jejich právech vůči ČD a poskytl jim odkaz na www.cd.cz/pravasubjektu. Zákazník odesláním registračního formuláře potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
2.7 Smluvní vztah ze Smlouvy mezi ČD a zákazníkem vzniká doručením souhlasu ČD se zřízením uživatelského účtu zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka.
2.8 Na základě potvrzené registrace může zákazník na webové stránce e-shopu ČD vstupovat po zadání svého uživatelského jména a hesla do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání služeb pro cestujícího. Cestujícími, pro které je zákazník oprávněn objednávat služby prostřednictvím uživatelského účtu zákazníka, jsou zaměstnanci zákazníka, členové statutárního orgánu zákazníka nebo zákazník sám, pokud je podnikající fyzickou osobou splňující podmínky pro registraci uživatelského účtu (bod 2.1), a zároveň je splněna podmínka, že služby jsou cestujícím využívány v rámci jeho obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo z důvodu plnění pracovních úkolů (např. služební cesta).
2.9 Zákazník bere na vědomí, že ČD nejsou povinny uzavřít Smlouvu, nebo otevřít uživatelský účet, nebo umožnit platbu na fakturu, a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.10 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si zákazník hradí sám.
2.11 Zřízení a vedení uživatelského účtu je zákazníkům poskytováno zdarma.
2.12 V případě objednávání jízdních dokladů bez registrace nelze využívat slev nebo jiných výhod poskytovaných zákazníkům registrovaným.
2.13 Slevy a jiné výhody poskytované v rámci programu „ČD firmám“ nejsou slučitelné:
a) s využíváním výhod v rámci věrnostního programu „ČD Body“. Odhlášením se z věrnostního programu dojde ke smazání bodů, které zákazník nasbíral
b) v případě fakturace s platebním nástrojem ČD Kredit.
2.14 Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb (čl. 3) je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jejich změně povinen aktualizovat pomocí registračního formuláře na webové stránce e-shopu ČD.
2.15 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že ČD nenesou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.
2.16 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.17 ČD mohou jednostranně bez předchozího upozornění uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.18 V případě porušení kterékoliv z povinností zákazníka stanovených v bodech 2.1, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15 a 7.3, těchto obchodních podmínek se zákazník zavazuje uhradit ČD smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Celková výše smluvních pokut je omezena částkou maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé ČD porušením povinnosti ze strany zákazníka.
2.19 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ČD, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    PRODEJ JÍZDNÍCH DOKLADŮ
3.1 Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem jízdních dokladů (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si zákazník hradí sám.
3.2 Webové rozhraní e-shopu ČD obsahuje nabídku služeb ČD, které lze čerpat na základě zakoupení příslušného jízdního dokladu, a to včetně uvedení cen za nabízené služby. Konečné ceny nabízených služeb (cena obvykle uvedená na eTiket) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost ČD prodat jízdní doklad za individuálně sjednaných podmínek.
3.3 Pokud zákazník a cestující nejsou jednou osobou, potvrzuje zákazník vyplněním objednávky na nákup jízdního dokladu, že jsou splněny podmínky pro nákup jízdního dokladu ve prospěch cestujícího a že je zákazník oprávněn ve prospěch cestujícího jízdní doklad zakoupit. Zákazník nese odpovědnost za zakoupení řádného (platného) jízdního dokladu pro cestujícího.
3.4 Před zasláním objednávky ČD je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které zákazník do objednávky vložil. Zákazník odešle objednávku ČD kliknutím na tlačítko „Zaplatit“, v případě platby na fakturu kliknutím na tlačítko „Vydat doklad“. Údaje uvedené v objednávce jsou ČD považovány za správné.
3.5 Doklady eTiket jsou vystaveny na jméno, jsou nepřenosné a platí pouze s platným průkazem, s kterým se cestující při přepravní kontrole prokáže, a to pouze v určitém traťovém úseku, v určitý den (období), případně v určitém vlaku (vlacích), pro které byly zakoupeny.
3.6 Nákup eTiket prostřednictvím e-shopu ČD je možný vždy s výjimkou přestávky na údržbu systému, která je naplánována denně na období 1:00 – 2:00 hod. V případě mimořádných odstávek budou zákazníci informováni na stránkách e-shopu ČD.
3.7 Po potvrzení registrace uživatelského účtu zákazníka je automaticky poskytnuta sleva na vnitrostátní jízdní doklady a místenky ve výši 4 %, s výjimkou jízdenek Flexi zvýhodněných, Vázaných, Traťových jízdenek, aplikací na In Kartě a jízdenek One Ticket.
3.8 Dosáhne-li objem nákupů realizovaných zákazníkem prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní e-shopu ČD hodnoty uvedené v čl. 3.10 je pro všechny následující nákupy aplikována sleva uvedená v čl. 3.10. Vždy k 1. 1. je účet firmy (dosavadní hodnota nákupů) vynulován a pro nákupy se použije sleva, pro kterou se firma kvalifikovala k 31. 12. předchozího roku.
3.9 Do hodnoty nákupů se započítávají veškeré doklady eTiket, které byly zakoupeny prostřednictvím uživatelského účtu zákazníka na webovém rozhraní e-shopu ČD.
3.10 Hodnota nákupů a výše slevy:
Výše slevy po dosažení hodnoty nákupu
5 % 50.000 Kč
6 % 100.000 Kč
7 % 150.000 Kč
8 % 200.000 Kč
9 % 250.000 Kč
10 % 300.000 Kč

4.    JÍZDNÍ DOKLADY
4.1. Po provedení platby jedním ze způsobů úhrady ceny za jízdní doklady (čl. 5) je vygenerován jízdní doklad eTiket jako dokument ve formátu PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče a současně je zaslán na elektronickou adresu zákazníka. Doklad se dále uloží do historie nákupů zákazníka, která je po přihlášení přístupná na uživatelském účtu zákazníka.
4.2 eTiket je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů daňovým dokladem při hromadné přepravě osob. Výše uvedené se netýká dokladů eTiket, jejichž nominální hodnota je rovna nebo vyšší než 10.000 Kč, kdy je zákazníkovi před úhradou umožněno online vystavení daňového dokladu a dokladů eTiket hrazených na fakturu. V tomto případě je daňovým dokladem zákazníkovi vystavená a zaslaná faktura.

5.    ZPŮSOB ÚHRADY CENY ZA JÍZDNÍ DOKLADY
5.1 Po řádném vyplnění objednávky a souhlasu s Pravidly pro nákup v e-shopu ČD může zákazník zvolit způsob úhrady zakoupených dokladů:
a)    Platební kartou
Pro zajištění bezpečné platby po internetu je zákazník přesměrován na platební portál zajišťující bezpečnost prostřednictvím technologie 3-D Secure, který poskytuje Československá obchodní banka, a. s., a který je provozován firmou Global Payments Europe. Údaje o platební kartě jsou zadávány přímo na stránkách platebního portálu (brány); ČD obdrží pouze výsledek transakce; platba je identifikována číslem objednávky. Systém pro bezpečné platby po internetu 3-D Secure obecně umožňuje přijímání všech platebních karet asociací VISA, MasterCard a kartami Diners Club, které vydavatel karty povolí pro bezpečnou platbu po internetu touto technologií. Mohou to být karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic a MasterCardUnembossed. Kartou Maestro lze platit pouze v případě, že jsou od vydavatelské banky 3D secure zabezpečeny.
b)    Platebním nástrojem ČD Kredit
Platba probíhá převodem z konta ČD Kredit zákazníka. 
c)    Na fakturu
Při platbě na fakturu zákazník nevolí způsob platby, tato je po přihlášení nastavena defaultně a nelze tuto možnost změnit. Zákazníkovi je vydán doklad bez nutnosti okamžité úhrady. V případě, kdy je v nákupním košíku jízdenka One Ticket, nelze provést úhradu jízdních dokladů platbou na fakturu. Jednotlivé nákupy se zákazníkovi načítají na jeho uživatelský účet a za každý měsíc vystaví České dráhy, a. s.  zákazníkovi fakturu za zakoupené doklady vázané k jeho účtu, kterou zašlou na emailovou adresu uvedenou při registraci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který se fakturuje. 
Faktura bude vystavena do 15 dní od tohoto data a to výhradně v měně CZK. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zákazník je povinen fakturu zaplatit v době splatnosti, jinak bude dlužná částka vymáhána soudní cestou včetně úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky dle nařízení vlády č.  351/2013 Sb., v platném znění. Pokud zákazník neuhradí fakturu v době splatnosti, jsou ČD navíc oprávněny okamžitě zablokovat možnost plateb na fakturu.
V případě platby na fakturu nelze využívat platební nástroj ČD Kredit.
Podrobné podmínky úhrady fakturou jsou uvedeny níže.  „Dohoda o elektronické fakturaci“ (dále jen „dohoda“), je součástí Smlouvy, jejímiž podmínkami se budou strany dohody řídit.
Odběratel souhlasí s přijímáním Elektronické faktury, přičemž tento svůj souhlas váže na splnění následujících podmínek:
o    Dodavatel bude posílat elektronické faktury vždy z následující  emailové adresy: fakturace@cd.cz
o    Elektronická faktura bude přijímána výlučně prostřednictvím emailové adresy uvedené při registraci
o    Elektronická faktura bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
o    Elektronická faktura bude opatřena elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
o    Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF. Kompletace souborů pdf -  x pdf / 1 email (každá faktura včetně přílohy v samostatných pdf souborech, max. 100 pdf/ 1 email).
o    Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány odběrateli pouze ve formátech PDF, RTF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
5.2. O umožnění platby na fakturu rozhodují ČD u každého zákazníka individuálně. Zákazník bere na vědomí, že ČD nejsou povinny platbu na fakturu umožnit.
5.3 O zrušení plateb na fakturu může zákazník požádat na adrese obchod@gr.cd.cz, nebo úpravou ve svém uživatelském profilu. 

6.    PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY
6.1 V případě uplatnění práva ze Smlouvy o přepravě podle bodu 6.2 u vráceného jízdního dokladu se zákazník zavazuje nepoužit eTiket při přepravě, ani jej poskytnout cestujícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost podle předchozí věty, vzniká ČD nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zákazníka podle tohoto článku. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé ČD porušením povinnosti ze strany zákazníka.
6.2 Uznané částky (návratky) budou zákazníkovi vyplaceny výhradně bezhotovostním převodem na účet vázáný k platební kartě, kterou byla provedena úhrada eTiket. V případě, že jízdní doklad byl zakoupen prostřednictvím služby ČD Kredit, bude návratek převeden na konto ČD Kredit, z nějž byl nákup uhrazen. V případě platby na fakturu bude fakturovaná částka k platbě ponížena o uznanou částku, případně po vystavení faktury vystavením opravného daňového dokladu k původní faktuře ve výši uznané částky návratku, který bude zaslán na email uvedený při registraci.
7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Případné slevy z ceny jízdních dokladů poskytnuté ČD zákazníkovi nelze, není-li stanoveno jinak, vzájemně kombinovat.
7.2 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně zde zveřejněných fotografií) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.
7.3 Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků ČD a který je v souladu s jeho určením.
7.4 Zákazník bere na vědomí, že ČD nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
7.5 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
7.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních podmínek není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
7.7 ČD jsou plátcem daně z přidané hodnoty.


Úvod Čím se řídíme