nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Platnost od 1. 3. 2024

Tato pravidla stanoví podrobnější podmínky soutěže „Dotazník ČD BIKE“ (dále jen „soutěž“).
1.    Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže jsou České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B  8039 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ČD“). 


2.    Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“), která vyplní dotazník ČD BIKE, uvede v něm své kontaktní údaje a odevzdá jej dle bodu 4 těchto pravidel.

Účastníky soutěže nemohou být osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, jakož i jejich rodinní příslušníci.

3.    Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 15. 4. 2024 do 30. 9. 2024 na území České republiky, konkrétně ve všech půjčovnách kol ČD, které jsou zveřejněny na www.cd.cz/cdbike v sekci Půjčovny kol ČD.
Soutěž bude probíhat v 5 kolech:
1 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 5. 2024.
2 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 30. 6. 2024.
3 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 7. 2024.
4 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 8. 2024.
5 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 30. 9. 2024.
4.    Podmínky účasti v soutěži
Soutěžící se stane účastníkem soutěže tak, že vyplní Dotazník, který obdrží od zaměstnance ČD v železniční stanici, ve které si kolo zapůjčil a odevzdá jej zaměstnanci ČD v železniční stanici, ve které bude zapůjčené kolo vracet. Vyplněním a odevzdáním Dotazníku vyjadřuje účastník soutěže souhlas s podmínkami stanovenými v těchto pravidlech.
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění všech dotazů uvedených v Dotazníku a uvedení správných kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa na území České republiky (tj. ulice, č.p., PSČ, obec), datum narození, e-mail a telefon do Dotazníku.
Soutěžící se může účastnit všech kol uvedených v bodě 3 těchto pravidel, má však nárok pouze na jednu z výher vložených do soutěže v každém soutěžním kole.

Po ukončení každého soutěžního kola se uskuteční losování o níže uvedené ceny s tím, že do losování budou vždy zařazeny Dotazníky řádně vyplněné a odevzdané v rámci příslušného soutěžního kola ve smyslu bodu 3 těchto pravidel. Dnem ukončení soutěžního kola se rozumí den odevzdání Dotazníku ve smyslu bodu 3 těchto pravidel.


5.    Výhry v soutěži, předání výher

V rámci každého soutěžního kola se losují následující ceny:

  1. cena: Cyklodres ČD BIKE
  2. cena: Pumpička na kolo ČD BIKE  
  3. cena: Držák na kolo na mobilní telefon 
  4. cena: Sportovní ručník
  5. cena: Světlo na kolo 

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na svůj e-mail, případně telefon uvedený v Dotazníku s tím, že si Pořadatel ověří správnost doručovací adresy. Výhra bude následně výherci zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v Dotazníku. V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel či se výherce nepodaří kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení jednotlivých soutěžních kol, zaniká nárok výherce na tuto výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

6.           Závěrečná ustanovení

•    Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na účastníka soutěže - výherce okamžikem předání výhry výherci.
•    Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
•    Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
•    Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen částečně podmínky stanovené pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.


V Praze dne 1.3.2024
 


Úvod Čím se řídíme