nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů získaných kamerovým systémem

Osobní údaje získané používáním kamerových systémů zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a právních předpisů souvisejících. 

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s kamerovým systémem je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039, přičemž i ohledně práv fyzických osob, resp. uplatnění práv týkajících se zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním kamerových systémů lze kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ČD prostřednictvím e-mailu: dpo@cd.cz.

Využití záznamů z kamerového systému v prostředí ČD, a.s. je možné pouze na základě zjištěného bezpečnostního incidentu, který poškozuje chráněné zájmy, život, zdraví majetek, nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení, popřípadě jiných dotčených subjektů.

Doba zpracování osobních údajů je maximálně 14 dnů ode dne pořízení záznamu. Výjimkou jsou případy, kdy došlo k prokazatelnému bezpečnostnímu incidentu zaznamenanému kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam archivován po dobu nezbytně nutnou k prověření zjištěného bezpečnostního incidentu.

Jaká jsou práva fyzických osob na ochranu osobních údajů v souvislosti s používáním kamerových systémů? 

 1. Právo na přístup k osobním údajům.
 2. Právo na výmaz osobních údajů.
  Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by ČD zpracovávaly neoprávněně.
 3. Právo na omezení zpracování osobních údajů.
  Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).
 4. Právo podat námitku.
  Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu).
 5. Právo na podání stížnosti.
  Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na ČD, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Práva zákazníka vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, resp. práva související se zpracování osobních údajů zaznamenaných kamerovým systémem můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení vašeho požadavku:

 1. elektronicky na www.cd.cz/kontaktni-formular
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1
 4. e-mail na dpo@cd.cz
 5. osobně na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1

Pro uplatnění vašich práv jsme připravili Formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů, můžete však zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu vy. Jedině tak zabráníme zneužití vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. V případě, že jste držitelem In Karty, můžete dokumenty po přihlášení na Portálu nahrát bez tohoto podpisu. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.
Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Veškeré informace týkající se všech osobních údajů zpracovávaných ČD, stejně jako aktualizace těchto podmínek, lze najít na www.cd.cz/GDPR.


 


Úvod Čím se řídíme